Regulamin TBC

REGULAMIN PROGRAMU TOMAR BIKE CARE

(ważny od dnia 02.02.2022 r.)

Przed przystąpieniem do Programu TBC należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

UWAGA: 

Szczegóły dotyczące wymagań technicznych koniecznych dla korzystania ze Sklepu i Strony, zasady zakładania Konta oraz dokonywania zakupów w Sklepie i przetwarzania przez nas danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies, a także subskrypcji i rezygnacji z Newslettera dostępne są na Stronie:

Wskazane powyżej dokumenty są nieodłączną częścią Regulaminu Programu Tomar Bike Care (dalej: Regulamin TBC), który należy odczytywać mając na uwadze treść powołanych dokumentów.

Jeśli którykolwiek z zapisów jest dla Państwa niejasny lub budzi Państwa wątpliwość – zapraszamy do kontaktu osobistego w Sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem wskazanych na Stronie danych kontaktowych (https://sklep.tomarsport.pl/kontakt)

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Dostawcą usług i organizatorem programu Tomar Bike Care (dalej: TBC) jest spółka TOMAR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000507700, NIP 6783150947, REGON 12313319000000 (dalej: TOMAR). 
 2. Program TBC prowadzony jest od dnia 03.2021 r. i ma na celu:
  1. nagradzanie Uczestników, którzy dokonali zakupu towarów lub usług od TOMAR oraz przystąpili do Programu TBC, w tym zwłaszcza poprzez nieodpłatne korzystanie z Usług TBC, a zwłaszcza Serwisoprzypominacza i Newslettera, a także umożliwienie korzystania z oferowanych przez TOMAR Rabatów i Ofert Dodatkowych, w tym Stałego Rabatu TBC;
  2. promocję i reklamę TOMAR oraz towarów i usług oferowanych przez TOMAR zwłaszcza wskutek otrzymywanych powiadomień SMS lub wiadomości email na udostępnione w tym celu przez Uczestnika Programu TBC dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu email Uczestnika, w tym zamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użyte w Regulaminie TBC pojęcia zdefiniowane w pozostałych Regulaminach TOMAR mają takie samo znaczenie jak to przypisane im w tych dokumentach.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Sklepie stacjonarnym – należy przez to rozumieć którykolwiek sklep stacjonarny należący do TOMAR. Lokalizacja wszystkich sklepów (dane adresowe) oraz ich dane kontaktowe znajdują się na Stronie w zakładce: https://sklep.tomarsport.pl/kontakt;
  2. Usługach TBC – należy przez to rozumieć świadczone Uczestnikom przez TOMAR:
   1. nieodpłatne usługi elektroniczne w postaci:
   2. Usługę rejestracji zakupionego od TOMAR roweru (za pomocą numeru ramy rowerowej) – umożliwiająca sprawniejszą obsługę reklamacji lub świadczeń gwarancyjnych, w tym w przypadku zagubienia karty gwarancyjnej;
  3. Karcie TBC – karta oznakowana logo TOMAR wydawana Uczestnikom Programu TBC służąca do identyfikacji Uczestnika Programu TBC, w szczególności podczas korzystania ze specjalnych ofert w Sklepie lub Sklepie stacjonarnym dostępnych wyłącznie dla Uczestników.
  4. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zawierającą z TOMAR umowę o uczestnictwo w Programie TBC;
  5. Rabacie – należy przez to rozumieć każdą formę obniżenia ceny oferowanego przez Sklep towaru lub usług stosowana przez TOMAR w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych Regulaminami TOMAR.
  6. Regulaminach TOMAR – należy przez to rozumieć łącznie wszystkie obowiązujące dokumenty regulujące zasady korzystania ze Strony, Newslettera, Konta, Sklepu, Rabatów, Programu TBC, Ofert Dodatkowych, a przede wszystkim: Politykę prywatności, Politykę plików cookies, Regulamin Sklepu, Regulaminy Ofert Dodatkowych, Regulamin Konta oraz materiały informacyjne oraz inne regulaminy dotyczące Programu TBC wydane przez TOMAR.
  7. Ofercie Podstawowej – oferta TOMAR w zakresie Sklepu lub Sklepu stacjonarnego obowiązująca wszystkich Kupujących bez względu na fakt posiadania statusu Uczestnika lub jego brak;
  8. Ofercie Dodatkowej – niezależna od Oferty Podstawowej, oferta TOMAR w zakresie Sklepu lub Sklepu stacjonarnego obowiązująca przez czas oznaczony, nieoznaczony lub w określonym momencie, przewidująca możliwość nabycia z Rabatem towarów lub usług oferowanych przez TOMAR. Zasady, zakres i adresatów danej Oferty Dodatkowej określają w szczególności materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.).Oferty Dodatkowe mogą być wprowadzane przez TOMAR w dowolnym czasie w trakcie trwania Programu TBC.
  9. Regulaminie Oferty Dodatkowej – należy przez to rozumieć regulamin który został wydany przez TOMAR dla danej Oferty Dodatkowej i pod warunkiem jego wydania. Oferty Dodatkowe mogą być wprowadzane przez TOMAR w dowolnym czasie w trakcie trwania Programu.
  10. Koncie – należy przez to rozumieć funkcjonalność Strony, która umożliwia Kupującemu zarejestrowanie się i korzystanie z funkcji określonych w Regulaminie konta, który reguluje także zasady dostępu oraz korzystania z Konta: https://sklep.tomarsport.pl/pl/i/Regulamin-konta-uzytkownika/27  .
  11. Serwisoprzypominaczu – należy przez to rozumieć jedną z usług świadczonych Uczestnikom przez TOMAR w ramach Programu TBC polegającą na wysyłaniu przez TOMAR na udostępniony przez Usługobiorcę numer telefonu wiadomości SMS lub kontakcie telefonicznym w celu zaproszenia na pierwszy przegląd gwarancyjny roweru (UWAGA: terminowe wykonanie przeglądów gwarancyjnych jest warunkiem niezbędnym dla możliwość korzystania z świadczeń gwarancyjnych), a także zaproszeń na przeglądy zakupionego od TOMAR roweru (w tym akcje serwisowe, serwisy promocyjne) przed rozpoczęciem każdego kolejnego sezonu rowerowego. Usługa jest aktywna tylko w przypadku gdy Uczestnik w okresie trwania Programu TBC dokona zakupu roweru w Sklepie lub w Sklepie stacjonarnym, z zastrzeżeniem że zakup w Sklepie stacjonarnym musi być poprzedzony przystąpieniem do Programu TBC.
  12. Newsletterze - należy przez to rozumieć jedną z usług świadczonych Uczestnikom przez TOMAR w ramach Programu TBC, a także innym osobom po dokonaniu stosownej subskrypcji, a udostępnioną za pośrednictwem Strony. Newsletter stanowi elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez TOMAR na zasadach wskazanych w Regulaminie Newslettera i za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, a która umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o ofercie TOMAR, aktualnych promocjach, Rabatach, Ofertach dodatkowych, innych akcjach marketingowych oraz informacjach dotyczących Sklepu stacjonarnego i Sklepu online, konkursach, wydarzeniach i kolekcjach. W przypadku przystąpienia do Programu TBC zapis do Newslettera odbywa się automatycznie, ale wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w wiadomości powitalnej wysłanej przez TOMAR.
  13. Stronie– należy przez to rozumieć dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://sklep.tomarsport.pl/ , a zawierający m.in. aktualne informacje o Programie TBC, Regulamin Programu TBC, Regulaminy TOMAR, informacje o ofercie TOMAR, w tym o Ofertach dodatkowych.
 5. TOMAR prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów.
 6. Jeżeli jakiekolwiek zapisy Regulaminu serwisu pozostają w niezgodności z przepisami prawa regulującymi prawa konsumentów nie stosuje się ich, chyba, że możliwa jest zgodna z prawem interpretacja tych zapisów.

WYMAGANIA TECHNICZNE, KORZYSTANIE Z USŁUG DOSTARCZANYCH PRZEZ PODMIOTY TRZECIE

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu, Newslettera, Konta oraz Strony zostały uregulowane w Regulaminach TOMAR.
 2. Dodatkowo z racji wykorzystania przez TOMAR numeru telefonu Uczestnika w celu przesyłania wiadomości SMS, w tym w ramach usługi Serwisoprzypominacza koniecznym jest posiadanie telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM przypisaną do numeru telefonu udostępnionego TOMAR w ramach Programu TBC.
 3. Warunkiem przystąpienia i korzystania do Programu TBC jest dostęp Uczestnika Strony, założenie i korzystanie z Konta oraz przystąpienie do Programu poprzez zamówienie Karty TBC na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu TBC.
 4. Uczestnictwo w Programie TBC wiąże się z koniecznością korzystania przez Uczestnika ze świadczonej przez podmiot trzeci usługi poczty elektronicznej, jak również usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, a także usługi SMS w związku z powyższym należy mieć na uwadze, że:
  1. TOMAR nie jest dostawcą usług poczty elektronicznej, usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, w tym usług SMS jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych, a opisanych powyżej usług;
  2. Wszelkie koszty połączenia oraz koszty korzystania z poczty elektronicznej, Strony oraz Konta, a także usługi SMSM, w tym Sklepu Online, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet, usługą poczty elektronicznej, usługą SMS ponosi osoba wykorzystująca taki transfer danych lub korzystająca z takich usług na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi, dostawcami dostępu do sieci Internet czy usług poczty elektronicznej;
  3. TOMAR nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu korzystania z usług poczty elektronicznej, usług SMSM oraz transmisji danych podczas korzystania ze Strony lub Konta (w tym dokonywania zakupów i płatności w Sklepie) i zaleca monitorowanie transferu danych przez osobę korzystającą z tych usług.
  4. TOMAR nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne powstałe w związku z właściwościami lub stanem technicznym urządzenia lub urządzeń Uczestnika, za pośrednictwem których przystępuje lub korzysta z Programu TBC oraz w związku z wykorzystywaną przez niego infrastrukturą telekomunikacyjną, chyba że co innego wynika z obwiązujących przepisów prawa.
 5. Ze względów natury prawnej lub technicznej oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ochrony praw konsumentów TOMAR zastrzega sobie prawo do:
  1. wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Strony funkcjonalności, w tym Newslettera, serwoisoprzypominacza i innych usług objętych Programem TBC;
  2. zaprzestania funkcjonowania Strony, Sklepu lub świadczenia usług objętych Programem TBC;
  3. zawieszenia funkcjonowania Strony, Sklepu oraz świadczenia usługi Newsletter lub serwoisoprzypominacza w razie możliwości po uprzednim zamieszczeniu stosownego komunikatu na Stronie.  
  4. Zawieszenie lub zaprzestane funkcjonowania Strony, Newslettera lub Programu TBC w żaden sposób nie wpływa na nabyte do czasu zawieszenia lub zaprzestania uprawnienia Uczestnika związane z wykorzystaniem faktu bycia Uczestnikiem.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU ORAZ REJESTRACJA DO PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zawarcie przez osobę posiadającą Konto umowy o uczestnictwo w Programie albo jednoczesne założenie Konta i przystąpienie do Programu TBC.
 2. Uczestnikiem może być zarówno Kupujący uprzywilejowany jak i nieuprzywilejowany.
 3. Wyrażenie oświadczenia woli o przystąpienia do Programu na zasadach wskazanych w Regulaminie Programu TBC zostaje złożone poprzez dodanie przez osobę zdecydowaną na udział w Programie Karty TBC do koszyka i złożenie zamówienia na Kartę TBC przy wykorzystaniu Konta tej osoby.
 4. Przystąpienie do Programu TBC skutkuje:
  1. Założeniem Konta, chyba, że osoba przystępująca już takie posiada;
  2. subskrypcją Newslettera (dodaniem adresu mailowego Uczestnika do bazy danych Newslettera), z zastrzeżeniem, że w celu aktywacji usługi koniecznym jest potwierdzenie zapisu do Newslettera poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, na zasadach wskazanych w Regulaminie Newslettera;
  3. wyrażeniem zgody na otrzymywanie od TOMAR powiadomień SMS na udostępnione w tym celu przez Uczestnika Programu TBC numer telefonu, w tym w zakresie usługi Serwisoprzypominacza;
  4. wyrażeniem zgody na otrzymywanie od TOMAR powiadomień SMS w ramach zamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  5. wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez TOMAR komunikacyjnych urządzeń końcowych w postaci numerów telefonów komórkowych udostępnionych przez Uczestnika dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 5. Wydanie Karty TBC następuje poprzez wydanie jej Uczestnikowi w wybranym na etapie składania zamówienia na Kartę TBC Sklepie stacjonarnym.
 6. Zgody, o których mowa w ust. 4 mogą być w każdym momencie odwołane z zastrzeżeniem, że odwołanie takiej zgody oznacza złożenie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Programie TBC.
 7. Z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1 - 5 powyżej, osoba przystępująca do Programu TBC staje się Uczestnikiem.

CZAS TRWANIA UMOWY I REZYGNACJA Z PROGRAMU

 1. Usługi TBC są świadczone nieodpłatnie i w czasie nieoznaczonym od momentu przystąpienia do Programu TBC do momentu:
  1. rezygnacji lub odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie TBC przez Uczestnika lub
  2. wypowiedzenia lub zaprzestania świadczenia Usługi przez TOMAR.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie TBC w każdym czasie, składając TOMAR stosowne oświadczenie o rezygnacji.
 3. Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone TOMAR w dowolny sposób, np. mailowo, listownie lub osobiście w sklepie stacjonarnym TOMAR.
 4. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji Uczestnik może wykorzystać formularz udostępniony przez TOMAR na Stronie w zakładce: Formularz
 5. Niezwłocznie po rezygnacji z uczestnictwa w Programie TBC Karta TBC wydana Uczestnikowi zostanie zablokowana, a TOMAR usunie dane osobowe Uczestnika pozyskane w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie TBC niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń.
 6. TOMAR wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, a który zrezygnował z uczestnictwa w Programie TBC nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, chyba, że TOMAR przetwarza w związku z innym celem i na innej podstawie prawnej, np. w związku z posiadaniem przez taką osobę Konta.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Kupujący uprzywilejowany, który stanie się stroną umowy o uczestnictwo w Programie TBC może, w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Programu odstąpić od uczestnictwa w nim bez podania przyczyn, składając TOMAR oświadczenie o odstąpieniu od umowy o uczestnictwie w Programie TBC.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć mailowo, wysłać na adres TOMAR lub złożyć w sklepie stacjonarnym TOMAR.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Uczestnik, o którym mowa w ust. 1 może wykorzystać formularz udostępniony przez TOMAR na Stronie w zakładce: Formularz
 4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 6. Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Programie TBC Karta TBC wydana Uczestnikowi zostanie zablokowana, a TOMAR usunie dane osobowe Uczestnika pozyskane w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie TBC niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń.
 7. TOMAR wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, a który odstąpił od umowy o uczestnictwo w Programie TBC nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, chyba, że TOMAR przetwarza w związku z innym celem i na innej podstawie prawnej, np. w związku z posiadaniem przez taką osobę Konta.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

 1. Integralną częścią Regulaminu TBC jest Polityka prywatności, do której dostęp możecie Państwo otrzymać za pośrednictwem zakładki „Polityka prywatności” dostępnej na Stronie pod adresem: https://sklep.tomarsport.pl/politykaprywatnosci ,która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu.
 2. TOMAR informuje, że dane osobowe Odwiedzających i Usługobiorców będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach wskazanych w Polityce prywatności, z uwzględnieniem zapisów Regulaminu Programu TBC.
 3. Administratorem danych Uczestników jest Organizator, czyli TOMAR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000507700, NIP 6783150947, nr REGON 12313319000000.

KARTA TBC

 1. Karta TBC służy identyfikacji Uczestnika w Programie i umożliwia dokonywanie wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a zwłaszcza skorzystanie z Dodatkowych Ofert w sklepie stacjonarnym TOMAR i Sklepie.
 2. Uczestnik może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę TBC.
 3. Wydane Uczestnikom Karty TBC pozostają własnością TOMAR i powinny zostać zwrócone TOMAR w momencie rezygnacji lub odstąpienia od Umowy o uczestnictwo w Programie TBC.
 4. Karta TBC nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 5. Karta TBC jest ważna od dnia jej wydania przez TOMAR do czasu:
  1. ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie; lub
  2. zakończenia Programu TBC;

w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.

 1. Karta TBC może być używana wyłącznie osobiście przez Uczestnika, któremu została wydana.
 2. Przyjmuje się, że osoba przedstawiająca Kartę TBC jest uprawnionym do dysponowania Kartą Uczestnikiem Programu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę TBC.
 4. Wydanie Karty TBC następuje poprzez wydanie jej Uczestnikowi w wybranym na etapie składania zamówienia na Kartę TBC Sklepie stacjonarnym.

 

ZGUBIONE, SKRADZIONE LUB USZKODZONE KARTY TBC

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty TBC Uczestnik powinien zgłosić ten fakt TOMAR.
 2. Otrzymania nowej Karty TBC wymaga ponownego złożenia zamówienia na Kartę TBC na zasadach analogicznych jak przystąpienie do Programu, z zastrzeżeniem, że zgubienie, kradzież lub uszkodzenie Karty TBC nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w Programie TBC.
 3. Uczestnik, którego Karta TBC została zgubiona, skradziona lub uszkodzona może nadal korzystać z wszystkich nabytych zgodnie z Regulaminem Programu TBC uprawnień, weryfikacja uczestnictwa w Programie TBC może odbyć się też na podstawie jego danych osobowych udostępnionych na etapie przystępowania do Programu TBC.

OFERTY DODATKOWE

 1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu TBC TOMAR może wprowadzać Oferty Dodatkowe.
 2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej Sklepu i sklepu stacjonarnego TOMAR.
 3. Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.) oraz Regulamin Oferty Dodatkowej pod warunkiem jego wydania przez TOMAR dla danej Oferty Dodatkowej.
 4. Oferta Dodatkowa, może być komunikowana Uczestnikom za pomocą Newslettera, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, a także na Stronie Internetowej.
 5. Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PROGRAMU

 1. Reklamacje, co do uczestnictwa w Programie TBC mogą być zgłaszane przez Uczestników będących Kupującymi uprzywilejowanymi.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w szczególności na adres korespondencyjny TOMAR, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sklepem, a także w sklepie stacjonarnym TOMAR, w tym telefonicznie za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na Stronie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. TOMAR rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Uczestnika (wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska):
  1. czy uznaje reklamację;
  2. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć;
  3. o braku podstaw do uznania reklamacji

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Uczestnik będący Kupującym uprzywilejowanym ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. Platforma ODR – punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Co do zasady korzystanie ze usług świadczonych drogą elektroniczną (bez względu na podjęte kroki oraz mając na uwadze charakter tych usług), może wiązać się z ryzykiem m.in.:
  1. otrzymania przez Uczestnika spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. oddziaływania na Uczestnika oprogramowania typu malware lub sniffer;
  3. Zainfekowania Urządzenia Uczestnika wirusami komputerowymi;
 2. Uczestnik akceptując Regulamin Programu TBC oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną i mimo to decyduje się na udział w Programie.
 3. TOMAR informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia bezpieczeństwa TOMAR zaleca Uczestnikom używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem, którego korzysta ze Strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Programu TBC, których stronami są Kupujący niebędący Kupującymi uprzywilejowanymi jest prawo polskie. 
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu Programu TBC których stronami są Kupujący uprzywilejowani jest prawo wynikające z obwiązujących w tym zakresie aktów normatywnych. 
 3. Treść Regulaminu Programu TBC może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona za pośrednictwem Strony (zakładka: Pobierz regulamin) w każdym czasie.
 4. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach TOMAR stosuje się niniejszy Regulamin.
 5. TOMAR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu (dalej: Zmiany) z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
  1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu lub innych Regulaminów TOMAR – w zakresie do tego niezbędnym;
  2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu TBC i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
  3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
  4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu – w zakresie do tego niezbędnym;
  5. możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
 6. W przypadku dokonania Zmiany TOMAR zobowiązany jest poinformować o ich treści i zakresie na co najmniej jeden miesiąc przed datą ich wejścia w życie, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od TOMAR zmian w krótszym terminie.
 7. TOMAR poinformuje Uczestników o Zmianach za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres wykorzystywany do świadczenia Usług TBC, a także w formie ogłoszenia na Stronie : https://sklep.tomarsport.pl/pl/i/Regulamin-TBC/29
 8. Zmiany obowiązują Uczestnika, jeżeli ten we w terminie wskazanym w ust. 6 nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie TBC.
 9. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony, Konta lub systemów informatycznych obsługujących Stronę lub Konto w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym. TOMAR podejmuje kroki mające na celu poinformowanie Uczestników oraz innych osób korzystających ze Strony lub Konta z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez ogłoszenie na Stronie oraz korespondencję elektroniczną.
 10. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień.
 11. Postanowienia Regulaminu serwisu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Kupującymi uprzywilejowanymi.
 12. Ogłoszenie o zmianach będzie zawierało co najmniej listę zmian oraz datę wejścia w życie zmiany.
 13. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium