Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

TOMAR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące m.in. :

Zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią całego dokumentu Polityki prywatności, jednakże jeśli interesuje Cię tylko konkretny zakres informacji kliknij we właściwy odnośnik powyżej. Niniejszy dokument, możesz pobrać ze strony internetowej: https://sklep.tomarsport.pl/politykaprywatnosci (dalej: Strona).

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 1 lutego 2022 r.

UWAGA: Użyte w Polityce prywatności terminy mają to samo znaczenie jakie nadano im w Regulaminie. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Każda osoba proszona jest o niezwłocznie zawiadomienie nas o wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem ze Strony, Sklepu Online, czy profilów TOMAR w Mediach Społecznościowych, a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych, a także wszelkich innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z kontaktem lub współpracą z TOMAR.

Ilekroć w dokumencie jest mowa o RODO mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych, które nam udostępniasz jest TOMAR SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Klasztorna 31, 31-979 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000507700, NIP 6783150947, REGON 12313319000000.

Przedstawicielem TOMAR są osoby umocowane do reprezentacji spółki zgodnie z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców KRS, tj. Tomasz Broda, Franciszek Broda oraz Karol Broda.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, najlepiej napisz do nas na adres e-mail: sklep@tomarsport.pl

Oczywiście możesz skontaktować się z nami w każdy inny, dowolnie wybrany przez Ciebie sposób. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na Stronie w zakładce KONTAKT.

TWOJE UPRAWNIENIA

Jeśli przetwarzamy Twoje dane, w zakresie tych danych przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do nich, w tym uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),

UWAGA: za wszelkie kolejne kopie TOMAR może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

 • ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO),
 • ich usunięcia (art. 17 RODO), z zastrzeżeniem zapisów RODO, a zwłaszcza gdy przetwarzamy Twoje dane w związku z realizacją zamówienia, rozpatrywaniem reklamacji lub zgłoszeniem oświadczenia w zakresie realizacji prawa odstąpienia od zawartej z nami umowy - usunięcie pewnych danych nie jest możliwe do czasu zakończenia przez nas określonych przewidzianych prawem czynności, w tym w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia ich do innego administratora (art. 20 RODO), tj. żądania otrzymania od TOMAR danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu ich przesłania innemu administratorowi lub żądanie ich przesłania przez TOMAR bezpośrednio innemu administratorowi, z zastrzeżeniem, że żądanie takie zostanie spełnione o ile jest to technicznie możliwe i jedynie w sytuacji, gdy Twoje dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie lub jeżeli przetwarzanie to służy realizacji umowy (opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), a jednocześnie przetwarzanie to dokonywane jest w sposób zautomatyzowany (np. z wykorzystaniem komputerów).
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez TOMAR Twoich danych, a w szczególność, gdy przetwarzamy je na potrzeby marketingu bezpośredniego (w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim - art. 21 ust. 2 RODO).  

UWAGA: Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Twoją zgodę na przetwarzanie danych lub przetwarzamy je w celu wykonania łączącej nas umowy lub istnieje obowiązek prawny, do którego wykonania niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów. Sprzeciw możesz wnieść w dowolny sposób, np. wysyłając nam wiadomość na adres email: sklep@tomarsport.pl

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Wykorzystanie przez TOMAR plików cookies, w tym sposób w jaki osoba korzystająca ze Strony (Odwiedzający) może zmodyfikować zakres i cel tego wykorzystania zostały uregulowane w udostępnionym na Stronie dokumencie Polityka cookies

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga powinna być zaadresowana na Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciw wobec ich przetwarzania zaistniałe wskutek złożonego przez Kupującego lub Odwiedzającego żądania może skutkować brakiem możliwości korzystania przez tą osobę z  udostępnionych funkcjonalności Strony, wtyczek lub profilu TOMAR w Mediach Społecznościowych i serwisie Youtube – w zależności od treści złożonego przez Kupującego lub Odwiedzającego żądania.

W JAKI SPOSÓB, JAK DŁUGO,  W JAKIM CELU I ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań oraz etapu i charakteru naszej współpracy z Tobą. Przetwarzamy Twoje dane udostępnione nam wskutek:

 • złożenia zamówienia w Sklepie i zakupu wybranego towaru lub towarów;
 • założenia Konta w Sklepie;
 • nawiązania z TOMAR kontaktu (np. w celu zadania pytania);
 • ustawienia przeglądarki lub innych zbliżonych działań zezwalających nam na prowadzenie działań analitycznych;
 • wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych);
 • dokonanej przez Ciebie subskrypcji Newslettera;
 • decyzji o przystąpieniu do TOMAR BIKE CARE;
 • podjęcia działań mających na celu ustalenie lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a związanych z Twoją współpracą lub kontaktem z TOMAR;
 • korzystania przez Ciebie z mediów/serwisów społecznościowych, w których TOMAR posiada swoje profile;
 • skorzystania przez uprawnionych do tego Kupujących z prawa odstąpienia w zakresie zakupionego towaru – na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu (dalej: SKORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA);
 • skorzystania przez uprawnionych do tego Kupujących z prawa do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego towaru – na zasadach wynikających z Regulaminu Sklepu (dalej: SKORZYSTANIE Z REKLAMACJI);
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie
Jakie dane?
Konsument i Kupujący Uprzywilejowany:
Imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy, adres Kupującego

Kupujący nieuprzywilejowany:
Firma, NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej, adres dostawy
W jakim celu?
Realizacja Twojego zamówienia, czyli zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży wybranego towaru lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (identyfikacja Kupującego, miejsca dostawy zakupionych Towarów, danych koniecznych celem rozliczenia transakcji – zgodnie z zapisami Regulaminu Sklepu). Prosimy o nie udostępnianie nam innych danych osobowych niż niezbędne celem realizacji zamówienia.
Na jakiej podstawie prawnej?
art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych - także w zw. z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta obowiązki nałożone na TOMAR przez przepisy prawa, a związane z realizacją i rozliczeniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. np. z ustawą o rachunkowości), a także jest art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia i nabycia towaru w Sklepie
 1. Założenie Konta w Sklepie
Jakie dane?
Konsument i Kupujący Uprzywilejowany:
Imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres dostawy, adres Kupującego

Kupujący nieuprzywilejowany:
Firma, NIP, adres wykonywania działalności gospodarczej, adres dostawy
W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie dla Kupującego usługi dotyczącej możliwości założenia i korzystania z Konta w Sklepie, a zwłaszcza dokonywania przy jego użyciu zakupów – na zasadach wskazanych w Regulaminie Konta
Na jakiej podstawie prawnej?
umowa o świadczenie dla Kupującego usługi dotyczącej możliwości założenia i korzystania z Konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych - także w zw. z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
Jak długo?
Od momentu rejestracji do momentu, w którym usuniesz Konto samodzielnie lub zrobimy to my - na Twoje żądanie
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas, a powstałych wskutek zawarcia umowy o świadczenie dla Kupującego usługi dotyczącej możliwości założenia i korzystania z Konta w Sklepie (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia Konta i dokonywania zakupów z jego wykorzystaniem, zakupy będą możliwe wówczas tylko w opcji dla niezarejestrowanych Kupujących
 1. Nawiązanie z TOMAR kontaktu (np. w celu zadania pytania)
Jakie dane?
Imię i nazwisko oraz adres email lub nr telefonu – w zależności od wybranej przez Ciebie formy kontaktu
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie prawnej?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma na celu zawarcia z TOMAR umowy lub nie dotyczy umowy już zawartej
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* do upływu okresu , w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przez Ciebie lub przez TOMAR– zobacz ostatnią tabelę tej sekcji albo do momentu, w którym skutecznie złożysz sprzeciw wobec takiego przetwarzania i pod warunkiem prawnej możliwości jego złożenia*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz miał możliwości skontaktowania się z nami lub uniemożliwisz nam udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie w oczekiwanym przez Ciebie zakresie
 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
Jakie dane?
Adres email lub numer telefonu
W jakim celu?
Wysyłka zamówionej informacji handlowej w postaci oferty marketingowej, zwłaszcza ofert specjalnych, informacji o obowiązujących rabatach i promocjach, powiadomień o dostępności produktów
Na jakiej podstawie prawnej?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
 1. Subskrypcja Newslettera
Jakie dane?
Adres email
W jakim celu?
Otrzymywanie na wskazany adres email wysyłanego przez TOMAR, a zamówionego przez Ciebie Newslettera - realizacja umowy o świadczenie usługi Newslettera – na zasadach wskazanych w Regulaminie Newslettera
Na jakiej podstawie prawnej?
umowa o świadczenie usługi wysyłki Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych - także w zw. z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
Jak długo?
do czasu dokonanej przez Ciebie rezygnacji (wypisania się) z naszego Newslettera
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wysyłką Newslettera na Twój adres email – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości subskrypcji i otrzymywania Newslettera
 1. Przystąpienie do TOMAR BIKE CARE
Jakie dane?
Imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, nr numer ramy Twojego roweru
W jakim celu?
Twój udział w programie lojalnościowym Tomar Bike Care – na zasadach wskazanych w Regulaminie Usługi Tomar Bike Care (https://sklep.tomarsport.pl/pl/p/Tomar-Bike-Care/5344 )
Na jakiej podstawie prawnej?
Realizacja umowy lojalnościowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych - także w zw. z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
Jak długo?
do czasu dokonanej przez Ciebie rezygnacji (rezygnacji) z udziału w Tomar Bike Care
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z Tomar Bike Care (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości korzystania z benefitów Tomar Bike Care
 1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zawartą pomiędzy TOMAR, a Tobą umową lub świadczonymi przez TOMAR usługami
Na jakiej podstawie prawnej?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój skutecznie złożony sprzeciw wobec przetwarzania*

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 1. Korzystanie z Mediów Społecznościowych

Na Stronie używane są tzw. wtyczki prowadzonych przez TOMAR profilów w serwisach  społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn (dalej: Media społecznościowe), a także w serwisie Youtube. 

Wyświetlając  naszą Stronę Twoja przeglądarka z serwerami Mediów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze Stroną. Dzięki tej integracji Media społecznościowe otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą Stronę, nawet jeśli nie korzystasz z tych Mediów, w tym nie posiadasz zarejestrowanego tam profilu. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy dostarczającego Media społecznościowe i tam przechowywana. Jeśli jesteś zalogowany do jednego ze wskazanych serwisów społecznościowych, to usługodawca dostarczający dany serwis społecznościowy będzie mógł bezpośrednio przyporządkować Twoją wizytę na naszej Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikniesz na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoi znajomi

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na Stronie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na Stronie musisz wylogować się z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (https://noscript.net/).

W przypadku wtyczki oraz materiałów video z Youtube  dostępnych na profilu TOMAR w tym serwisie aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających Stronę, chyba że odtworzą one konkretny materiał wideo.

Przetwarzamy dane osób, które przeglądają, komentują, polubiły, obserwują lub udostępniły nasze profile w Mediach społecznościowych oraz na Youtube  lub publikowane w tych serwisach treści. Przetwarzamy dane osobowe, które sam (wskutek konkretnych ustawień prywatności stosowanych : w Mediach społecznościowych oraz na Youtube) nam udostępnisz, tj. np. imię i nazwisko, nazwę użytkownika danego profilu w Mediach społecznościowych i udostępnione za pośrednictwem Twoich profili dane publiczne, pliki cookies i wygenerowane w oparciu o nie statystyki. W przypadku osób niezarejestrowanych w tych serwisach przetwarzanym wyłącznie anonimowe dane statystyczne.

TOMAR jest współadministratorem danych osobowych osób, które korzystają z naszych profili w Mediach społecznościowych oraz na Youtube  w związku z posiadanymi na nich zarejestrowanymi profilami prywatnymi, jednakże w żaden sposób nie ma wpływu na regulacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.  

Wtyczki video dla Youtube udostępnia dostawca w osobie Google Inc. Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), przy czym podmiotem dostarczającym Usługę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.  

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych na Youtube znajdziesz pod poniżej wskazanym adresem:

https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Facebook, Inc. z siedzibą w 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 (USA) będącego dostawcą Instagrama oraz Facebooka regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanymi adresami:

https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, (Ireland) będącego dostawcą LinkedIn dla użytkowników  tego serwisu mieszkających na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii regulują regulaminy dostępne pod poniżej wskazanymi adresami:

https://privacy.linkedin.com/pl-pl?lr=1

Przetwarzanie Twoich danych w zakresie wskazanym w dziale KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIWYCH ma miejsce do czasu wycofania się przez Ciebie z interakcji (konkretnych lub wszystkich) z konkretnym Medium społecznościowym lub serwisem Youtube lub wprowadzenia stosownych zmian w ustawieniach prywatności Twojego profilu w tych serwisach lub jego usunięcia.

Źródłem Twoich danych osobowych jesteś Ty sam oraz wskazane serwisy. (w zakresie założonego tam przez Ciebie profilu).

Podstawą prawną przetwarzania takich danych osobowych w związku z prowadzonymi przez nas profilami w Mediach społecznościowych oraz na Youtube, a także związanych z wykorzystaniem wtyczek jest  art. 6 ust. 1 Lit. f RODO, czyli realizacja prawnie uzasadnionych interesów TOMAR w postaci marketingu usług własnych TOMAR w tym nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z naszymi klientami, umożliwienie łatwego kontaktu z TOMAR a także przekazywanie tym osobom wiadomości o charakterze marketingowym i informacyjnym.

Pośrednim celem wykorzystania Twoich danych osobowych może być kwestia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Twoich lub naszych) – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu korzystania z mediów społecznościowych przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. TOMAR powołując się na swój uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) zastrzega sobie prawo przetwarzania takich danych osobowych w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Korzystanie z Mediów społecznościowych oraz serwisu Youtube, w tym udostępnianie za ich pośrednictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z nich osoby i dokonanych przez nią ustawień w zakresie prywatności.

Odbiorcami Państwa danych osobowych w przypadku korzystania z Mediów społecznościowych są: TOMAR, inni użytkownicy Mediów społecznościowych, wskazani dostawcy usług w postaci Mediów społecznościowych i serwisu Youtube,  osoby współpracujące z TOMAR w zakresie prowadzenia naszych profili w wymienionych serwisach.

 1. Skorzystanie z prawa odstąpienia 

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu musisz złożyć nam stosowne oświadczenie i doręczyć go TOMAR. W związku z tym zobowiązany będziesz do udostępnienia nam danych umożlwiających realizację zgłoszonych żądań, a identyfikujących cię jako nabywcę towaru, od którego nabycia chcesz odstąpić.  

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO w zw. z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli skorzystanie z przepisów prawa dotyczących odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy TOMAR odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą zwrotów oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Sklepu, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo w związku z koniecznością odesłania/zwrotu do nas zakupionego towaru możecie skorzystać Państwo z usług wybranego przez siebie podmiotu, któremu zlecicie dostawę towaru do TOMAR, jest to jednak odrębny od TOMAR administrator danych, którego wybieracie według własnego uznania, mając na uwadze zapisy Informacji o możliwości skorzystania z prawa odstąpienia (https://sklep.tomarsport.pl/odstapienie-od-umowy)

Czas przetwarzania danych osobowych przez TOMAR uzależniony jest od uregulowanego przepisami prawa czasu możliwości skorzystania przez Ciebie z prawa odstąpienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także mając na uwadze czas konieczny do uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia Twojego oświadczenia w tym zakresie. 

 1. Skorzystanie z reklamacji

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do złożenia reklamacji w zakresie zakupionego towaru na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu niezbędnym jest złożenie przez Ciebie stosownego oświadczenia i doręczenie go TOMAR. W związku z tym zobowiązany będziesz do udostępnienia nam danych umożlwiających realizację Twojego prawa, a identyfikujących cię jako nabywcę reklamowanego towaru.  

Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 Lit. c RODO w zw. z art.556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli skorzystanie przez Ciebie z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady zakupionego towaru. 

Odbiorcami opisanych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy TOMAR odpowiedzialni za sprawy związane z obsługą reklamacji oraz podmioty dostarczające nam infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie Sklepu, w tym współpracujący z nami specjaliści IT oraz hostingodawca. Dodatkowo w związku z ewentualną koniecznością odesłania/dostarczenia do nas zakupionego Towaru może okazać się, że skorzystasz z usług wybranego przez Ciebie podmiotu, któremu zlecisz dostawę towaru do TOMAR, jest to jednak odrębny od TOMAR administrator danych, którego wybieracie według własnego uznania, mając na uwadze zapisy procedury składania reklamacji ( https://sklep.tomarsport.pl/zwroty-i-reklamacje ).

 

Czas przetwarzania danych osobowych przez TOMAR uzależniony jest od uregulowanego przepisami prawa czasu możliwości skorzystania przez Ciebie z przepisów regulujących prawną możliwość złożenia reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a także mając na uwadze czas konieczny do uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia Twojego żądania. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

W celu skorzystania ze Sklepu:

 • poprzez zamówienie dostarczenia towaru do wskazanego przez Ciebie miejsca dostawy TOMAR na Twoje wyraźne życzenie przekazuje udostępnione nam dane osobowe współpracującym z nami firmom transportowym – w celu realizacji usługi dostarczenia zakupionych towarów, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi przewozu, tj.:

o InPost sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wielickiej 28 w Krakowie (30-552), KRS: 0000543759;

o Grupa Znatury Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Bogucickiej 7 w Katowicach (40-226), KRS: 0000347353

o Ambro Express Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 18 w Przykonie (62-731)

o Sendit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimczaka 5/95 w Warszawie (02-797)

 • poprzez dokonanie zapłaty za zakupione towary przy wykorzystaniu jednego ze sposobów płatności oferowanych przez TOMAR, tj. współpracującego z TOMAR Operatora płatności bezgotówkowych. Strona TOMAR w celu dokonania zapłaty za zamówienie przekierowuje Cię na stronę płatności administrowaną przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050.
 • poprzez dokonanie zapłaty za zakupione towary przy wykorzystaniu jednego ze sposobów płatności oferowanych przez TOMAR, tj. współpracującego z TOMAR Operatora płatności bezgotówkowych. Strona TOMAR w celu dokonania zapłaty za zamówienie przekierowuje Cię na stronę płatności administrowaną przez Pay Pro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000347935, o kapitale zakładowym w wysokości 5 476 300 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 779-236-98-87; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP24/2014.
 • poprzez zamówioną przez Ciebie, a świadczoną przez podmiot trzeci w postaci Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, (00-854) usługę finansowania Twojego zakupu (skorzystania z systemu ratalnej płatności za Towar). TOMAR na Twoje wyraźne życzenie przekazuje udostępnione nam dane osobowe: Imię, nazwisko, e-mail, nr. telefonu – w celu umożliwienia Ci skorzystania z takiej formy pokrycia ceny zakupionych towarów.
 • poprzez zamówioną przez Ciebie, a świadczoną przez podmiot trzeci w postaci BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.Kaszprzaka 2, (01-211) usługę finansowania Twojego zakupu (skorzystania z systemu ratalnej płatności za Towar). TOMAR na Twoje wyraźne życzenie przekazuje udostępnione nam dane osobowe: Imię, nazwisko, e-mail, nr. telefonu – w celu umożliwienia Ci skorzystania z takiej formy pokrycia ceny zakupionych towarów.

Firmy transportowe oraz Operatorzy płatności bezgotówkowych, a także Operatorzy systemów ratalnych zwani są dalej: Partnerami. Dane osobowe udostępnione Partnerom są przetwarzane przez te podmioty na zasadach wynikających z ich wewnętrznych regulacji, na które TOMAR nie ma żadnego wpływu i w zakresie których rekomendujemy zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z określonych usług przez nie świadczonych. 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy kurierskie oraz płatnicze znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html

https://inpost.pl/polityka-prywatnosci#policy-inpost-pp

https://www.globkurier.pl/polityka-prywatnosci

https://storage.googleapis.com/bliskapaczka.appspot.com/2021/08/18c95f2a-polityka_prywatno%C5%9Bci.pdf

https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf

https://www.przelewy24.pl/polityka-plikow-cookies

https://www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-prywatnosci-serwisow-internetowych

https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo

W momencie, w którym stajesz się klientem Partnera administratorem Twoich danych osobowych w tym zakresie staje się ten Partner.

Twoje dane osobowe mogą ponadto zostać udostępnione organom administracji publicznej uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania takiego dostępu, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

PUBLIKOWANIE OPINII O TOMAR I OFEROWANYCH PRODUKTACH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie na Stronie komentarza, jego treść oraz Twój podpis (dowolnie wybrany przez Ciebie) będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Strona wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies). Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika. Cookies używane przez TOMAR są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twoje urządzenie, za pomocą którego korzystasz ze Strony.

Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z Cookies przez przeglądarkę, którą stosuje, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od TOMAR.

Celem dokonania stosownych ustawień TOMAR rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

Szczegółowe zestawienie wykorzystywanych przez TOMAR plików cookies, ich nazwy oraz celu, dla którego są wykorzystywane, a także czasu ich wykorzystania znajdą Państwo w Polityce Cookies

Komunikat dotyczący stosowanej Polityki Cookies oraz możliwości akceptacji cookies, ich weryfikacji lub rezygnacji z nich udostępniony jest w pasku wyświetlanym podczas zainicjowanej próby korzystania ze Strony.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każda Twoja aktywność w Sklepie podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie Operator płatności bezgotówkowej nie ma miejsca
podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że wybrałeś opcję odbioru osobistego nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych nie ma miejsca

 

TOMAR nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, nie korzysta również z podmiotów przetwarzających dokonujących takiego przekazania.

Twoje dane podczas ich przetwarzania przez TOMAR nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Na Stronie możesz znaleźć przekierowania do innych stron internetowych (tj. Mediów Społecznościowych, serwisu Youtube, Operatora płatności bezgotówkowych, Operatora systemów ratalnych) co ma na celu umożliwienie Ci szybszego uzyskania interesujących Cię informacji lub skorzystanie z oferowanych przez te podmioty usług. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od TOMAR. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium